Cơ sở vật chất trường họcCơ sở vật chất trường học

Chúng tôi sẽ giới thiệu cơ sở vật chất trường học của chúng tôi.

2F

Phòng Giảng viên

2FPhòng Giảng viên

Không gian trống 2F

2FKhông gian trống 2F

3F

Lớp học 302

3FLớp học 302

Lớp học 303

3FLớp học 303

Không gian trống 3F

3FKhông gian trống 3F

4F

Lớp học 402

4FLớp học 402

Lớp học 403

4FLớp học 403

Lớp học 405

4FLớp học 405

Lớp học 406

4FLớp học 406

Không gian trống 4F

4FKhông gian trống 4F

5F

Lớp học 502

5FLớp học 502

Lớp học 503

5FLớp học 503

Lớp học 505

5FLớp học 505

Lớp học 506

5FLớp học 506

Không gian trống 5F

5FKhông gian trống 5F

6F

Lớp học 601

6FLớp học 601

7F

Lớp học 701

7FLớp học 701

Phòng 702 PC

7FPhòng 702 PC

Phòng 703 PC

7FPhòng 703 PC

8F

Lớp học 802

8FLớp học 802

Lớp học 803

8FLớp học 803

School Life学校生活