Phương châm cơ bản quản lý thông tin cá nhânThông tin cá nhân liên quan đến sinh viên và giảng viên tại Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima (gọi là "trường học")

( Bên dưới gọi là “thông tin cá nhân”). Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin, chúng tôi thiết lập chính sách cơ bản sau đây do hiệu trưởng của chúng tôi chỉ đạo,

cố gắng ngăn chặn việc sử dụng trái phép và rò rỉ thông tin cá nhân cũng như nỗ lực xử lý và quản lý bảo vệ một cách hợp lý.

1. Chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định khác liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân và cố gắng thực hiện việc đó.
2. Khi thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi quản lý an toàn và chặt chẽ dựa trên các quy định của pháp luật.
3. Nỗ lực ngăn chặn và khắc phục việc truy cập trái phép vào thông tin cá nhân, rò rỉ, mất mát, hư hỏng và sai lệch thông tin cá nhân.
4. Chỉ sử dụng thông tin cá nhân có được trong phạm vi mục đích sử dụng.
5. Chúng tôi sẽ liên tục xem xét và cải thiện hơn để bảo vệ thông tin cá nhân.
6. Khuyến khích giảng viên và nhân viên quản lý thông tin cá nhân của trường nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và hành động hợp lý.
Trân trọng