Hồ sơThông tin trường học

Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima

địa chỉ 1-2-3
Kasumi cho Fukuyama Hiroshima.prf 720-0076 Japan
Tel 0081-84-922-7667
fax 0081-84-922-7668
thư điện tử nihongo@hibc.jp
Tiếp cận giao thông vận tải ・Từ nhà ga Fukuyama đi bộ khoảng 5 phút
・Từ trạm dừng xe bus Hisamatsudori đi bộ khoảng 1 phút
  • Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima
  • Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima
  • Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima

Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima Trung tâm nghiên cứu.

địa chỉ 1-7-11
Granz bldg Nishimachi Fukuyama Hiroshima.prf
720-0076 Japan
Tel 0081-84-922-7667
fax 0081-84-922-7668
  • Học viện kinh doanh quốc tế Hiroshima Trung tâm nghiên cứu.