Cở sở vật chất trường họcCở sở vật chất trường học

Chúng tôi sẽ giới thiệu cơ sở vật chất trường học của chúng tôi.

2F

Phòng giáo viên

2FPhòng giáo viên

Không gian riêng tầng 2

2FKhông gian riêng tầng 2

3F

Phòng 301

3FPhòng 301

Phòng 302

3FPhòng 302

Phòng 303

3FPhòng 303

Phòng 305

3FPhòng 305

Thư viện

3FThư viện

Không gian riêng tầng 3

3FKhông gian riêng tầng 3

4F

Phòng 401

4FPhòng 401

Phòng 402

4FPhòng 402

Phòng 403

4FPhòng 403

Phòng 405

4FPhòng 405

Phòng 406

4FPhòng 406

Không gian riêng tầng 4

4FKhông gian riêng tầng 4

5F

Phòng 501

5FPhòng 501

Phòng 502

5FPhòng 502

Phòng 503

5FPhòng 503

Phòng 505

5FPhòng 505

Phòng 506

5FPhòng 506

Không gian riêng tầng 5

5FKhông gian riêng tầng 5

6F

Phòng 601

6FPhòng 601

Phòng 603

6FPhòng 603

7F

Phòng 701

7FPhòng 701

Phòng máy tính 702

7FPhòng máy tính 702

Phòng máy tính 703

7FPhòng máy tính 703

8F

Phòng 802

8FPhòng 802

Phòng 803

8FPhòng 803