Con đường tương laikhoá

主な進学大学・専門学校

Quốc gia và Công cộng

Đại học Okayama
Trường Đại học Onomichi
Trường Sau đại học Đại học Osaka
Trường Sau đại học Đại học Thành phố Osaka

Đại học Hiroshima Shudo
Đại học Kinh tế Hiroshima
Đại học Fukuyama
Đại học Fukuyama Heisei
Đại học Quốc tế Gakuin Hiroshima
Đại học Quốc tế Hiroshima
Đại học Hiroshima Bunka Gakuen
Đại học Sanyo Gakuen
Đại học Khoa học Okayama
Đại học Y tế và Phúc lợi Kobe
Học viện Công nghệ và Dệt may Kyoto
Đại học Kyoto Seika
Đại học Thương mại Osaka
Đại học Quốc tế Suzuka
Đại học Nagoya Sangyo
Đại học Toyo
Đại học Tokai
Đại học Seibu Bunri
Đại học Edogawa

trường dạy nghề

Trường Kinh doanh Nakano
Cao đẳng Y sinh Osaka
Cao đẳng Kinh doanh Okayama
Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế Kobe
Trường Cao đẳng Kinh doanh Tokyo
Trường Cao đẳng Khách sạn Nhật Bản
Gakuen Chế độ Tokyo